รู้จัก บันทึกเรื่องน่ารู้
by
Dr Adune

ความตั้งใจ

ความรู้ในโลกนี้มีมากมายครับ แค่รู้ก็ได้ประโยชน์แล้ว ครับ … ความรู้หลายด้าน หากคนนอกวงการ มักจะเข้าใจไม่ครบถ้วนทำให้เสียโอกาสในหลายครั้ง และ หลายเรื่อง 

ความรู้ ความเข้าใจ หากสามารถสื่อถึงกันด้วยภาษาง่ายๆ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับ .. ผมอาศัยประสบการณ์ของการเป็นหมอ อธิบายเรื่องต่างๆให้คนไข้ฟัง และ รู้สึกว่า เขาเข้าใจดี เลยอธิบายซ้ำ บ่อยๆ ให้อีกหลายคน หลายครั้ง และ รู้สึกว่า หาก เรานำความรู้นี้ เผยแพร่สู่สาธารณะ ก็จะเกิดประโยชน์กับคนที่เข้าถึงครับ

ในบทความต่างๆ ถูกจัดหมวดหมู่เป็นด้านการแพทย์ และ อื่นๆ โดยมี ส่วนที่เป็นหนังสือ ซึ่งรวมรวมจากบทความ เป็นหนังสือ ทั้งที่ตีพิพม์เป็นเล่ม และ eBook ไว้ให้ใช้อ่านกันนะครับ

       ระยะแรก ได้post เรื่องราวความรู้ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี 2015 (พ.ศ. 2558) บน Facebook แต่พบว่า การสืบค้น ทำได้ยาก และ บางส่วนสูญหายไป จึง ได้คิดทำ เป็น Web Page เริ่มต้นใน เดือน พฤศจิการยน ปี 2022 (พ.ศ. 2565)

เกี่ยวกับ ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

เกิด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2504

การศึกษา

 • ประถมต้น รร เผยอิง
 • ประถมปลาย รร สามัญวัดประยุรวงศาวาส
 • มัธยม รร สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Diploma Clinical Oncology, Institute of Cancer Research, London, UK
 • Fellow in Breast Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, US
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

การทำงาน

 • แพทย์ และ ผู้อำนวยการ รพ สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย
 • แพทย์ รพ ตาตลี นครสวรรค์
 • อาจารย์ ประจำสาขา และ อดีต หัวหน้าสาขา ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผู้ช่วย และ รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

รู้จักเรา