รวบรวม บทความ ความรู้ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม และ ธรรมะ

Screenshot - 25_4_2021 , 21_16_41
กรุณาคือภาคปฏิบัติของเมตตา
-เรารู้แล้วว่า การมีเมตตา คือ การเข้าใจว่า คนอื่นก็ ไม่อยากมีทุกข์ อยากมีสุข อยากมีชีวิตรอดเหมือนตัวเรา เราจึงมีเมตตาเขา –เมตตาเป็น มโนกรรม แต่เมื่อแปลงจาก...
Screenshot - 25_4_2021 , 6_46_09
แผ่เมตตาเริ่มที่ตัวเรา
–“สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแกเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด” … เป็นบทที่เราพูดหรือท่องกันเป็นประจำ แต่อาจจะไม่ได้ทำได้ดีจริง –เมตตา...
1 7 8 9

เรื่องชีวิต